امروز : چهارشنبه 1 خرداد 1398
صفحه اصلی

کسب و کار

تست تشکر
تست تشکر
۱۳۹۷/۰۸/۰۷
فوم غذا (ضخیم)
فوم غذا (ضخیم)
۱۳۹۷/۰۶/۲۸
فروش و واگذاری موسسه آموزشی
فروش و واگذاری موسسه آموزشی
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۰۶/۰۶
فروش عرق و نشا بادرنجبویه
فروش عرق و نشا بادرنجبویه
۲۵,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۰۵/۲۵
فروش تاکسی تلفنی
فروش تاکسی تلفنی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۹۷/۰۵/۰۹
1